top of page

 

 

 

 

 

 

 

Właściciel Pracowni Geologicznej GEO-GUZIK mgr inż. Adam Guzik jest autorem lub współautorem ponad 1000 dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, projektów geologicznych, operatów wodnoprawnych, opinii geotechnicznych, ekspertyz i sprawozdań. Wszystkie te opracowania powstały w ciągu jego ponad 20-letniej pracy zawodowej. Aktualności z obecnie wykonywanych prac można znaleźć na naszej stronie na Facebooku 

 

Poniżej prezentujemy spis tylko niektórych opracowań z lat wcześniejszych:

 

GEOLOGIA-INŻYNIERSKA

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie na terenie działek nr 183/4; 182/2 w miejscowości Siercza, gmina Wieliczka, powiat wielicki, 2016 r.

 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie na terenie działki nr 258 obręb 40 Podgórze przy ulicy Grzegorzewskiej w Krakowie, 2015 r.

 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno- inżynierskich na terenie osuwiska nr 12-06-172-1 w miejscowości Brzozówka, gmina Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie, 2014 r.

 

4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy kościele parafialnym w Brzeźnicy w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska na terenie przykościelnym w Brzeźnicy”, 2013 r.

 

5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie pod rozbudowę parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Leśnej w obrębie Lasu Wolskiego w Krakowie, 2012 r.

 

6. Dokumentacja geologiczna – inżynierska dla zabezpieczenia i stabilizacji wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi nr 1447K Muchówka – Porąbka Iwkowska w miejscowości Rajbrot w km 5+ 463 – 5+ 518, 2011 r.

 

7. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno -inżynierskie na terenie osuwiska nr 12-16-082-18 w miejscowości Szynwałd Górny dla potrzeb opracowania projektu technicznego wykonania stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi nr 1357K Tarnów – Ryglice w m. Szynwałd – Gmina Skrzyszów w km.11+980 – 12+080, 2010 r.

 

8. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno -inżynierskie na terenie osuwiska   nr 12-16-042-1 miejscowości Lubinka dla potrzeb opracowania projektu technicznego wykonania stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi nr 1356K Tarnów – Zakliczyn w m. Lubinka – Gmina Pleśna w km.14+391 – 14+491, 2010 r.

 

9. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie na terenie osuwiska nr 18- 03- 052- 0001 w miejscowości Dęborzyn, 2009r.

 

10. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno – inżynierskie terenu pod projekt budowy budynku mieszkalno – usługowego działka nr 445 obręb 12 Podgórze przy ul. Czyżówka w Krakowie, 2009 r.

 

11. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dla potrzeb projektu budowlanego zespołu obiektów przetwórczo – magazynowych w Bukownie przy ul. E.Puza 1, 2006 r.

 

12. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno – inżynierskie pod projekt budowlany budynków mieszkalnych – Zespół zabudowy B działka nr 444/3 przy ul. Parkowej w Krakowie, 2007 r.

 

13. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geotechniczne na terenie osuwiska w miejscowości Parkosz, 2007r.

 

14. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz opinia geotechniczna określająca warunki geologiczno- inżynierskie występujące w podłożu planowanej inwestycji Os. Paderewskiego w Wieliczce, 2007 r.

 

15. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie terenu pod projektowane obiekty kubaturowe w firmie TELEFONIKA KABLE S.A. Zakład Kraków przy ul. Wielickiej 114 w Krakowie, 2006 r.

 

16. Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla stabilizacji osuwiska wraz z usunięciem skutków przy drodze   nr 178 Czchów – Iwkowa w miejscowości Czchów (zadanie 12/PBR/6) – 2006r.

 

17. Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska wraz    z usunięciem skutków przy drodze gminnej nr 2563 Dynów, ul. Podgórska (zadanie 18/16/011/1), 2006 r.

 

18. Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla zadania pn. Stabilizacja osuwiska w gminie Iwkowa(12/PBR/4) zad.1 Osuwisko przy drodze nr 111 Tymowa-Łososina w miejscowości Zalesie, 2005 r.

 

GEOTECHNIKA

1. Opinia geotechniczna  dla projektu budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem i zewnętrzną instalacją energii elektrycznej do skrzynki elektrycznej w linii ogrodzenia w miejscowości Wieliczka na działce nr 204/23.  2016 r.

 

2. Opinia geotechniczna dla projektu budowy dwóch hal na działkach nr 381/6; 382/2; 382/4, 137/1 w miejscowości Marszowice w gminie Gdów, powiat wielicki, 2015 r.

 

3. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa linii napowietrznych: 220 KV relacji Mory-Towarowa, 110KV relacji Mory-Zachodnia, 110KV Mory-Południowa w związku z budową ul. Nowo-Lazurowej w Warszawie”, 2014r.

 

4. Opinia geotechniczna dla zadania inwestycyjnego w postaci budowy napowietrznej i podziemnej linii zasilającej w energię elektryczną na fragmentach działek nr 317 ; 316/4 ; 320/1 ; 320/2 ; 323/1 ; 1128/12 ; 1128/13 położonych w miejscowości Trąbki, 2014 r.

 

5. Opinia geotechniczna dla projektu budowy wolnostojącego domu jednorodzinnego na działce nr 42/8 w miejscowości Luborzyca, powiat krakowski, 2014 r.

 

6. Opinia geotechniczna w związku z posadowieniem ołtarza polowego na terenie działki 69 i innych przy ul. Skałecznej w Krakowie,
2007 r.

HYDROGEOLOGIA

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla studni wierconej SPA-1 na działce nr 1/206 obreb 20 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie, 2015 r.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko – rozbudowa stacji paliw, dz. nr 307/3, 308/3, 310/1 w miejscowości Dziekanowice, powiat myślenicki, 2015 r.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla studni wierconej Otw-1 na działce nr 60/7 położonej przy al.29-listopada w Krakowie na terenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 2012 r.

4. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla studni wierconej Otw-1bis na działce nr 537/68 w Balicach, 2011 r.

5. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne dla studni wierconej SW-2 w Balicach na działce nr 537/60, 2008 r.

6. Dokumentacja likwidacji otworu studziennego SA-1 dla zaopatrzenia w wodę dla celów awaryjnych Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych „MADRO” Kraków – likwidacja otworu studziennego, 2007 r.

7. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne dla studni wierconej wykonanej w utworach neogenu na terenie działek nr 19/25 i 19/26 położonych w Krakowie na terenie Akademii Górniczo Hutniczej przy Alejach Mickiewicza, 2005 r.

 

OPERATY WODNOPRAWNE

1. Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór czwartorzędowych wód podziemnych ze studni wierconej SPA-1 na działce nr 1/206 obręb 20 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie, 2016r.

2. Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej Otw-1 zlokalizowanej na działce nr 60/7 położonej w Krakowie przy al.29-listopada na terenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 2013 r.

3. Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej Otw-1bis zlokalizowanej na działce nr 537/68 w Balicach, 2011 r.

4. Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej SW-2 zlokalizowanej na działce nr 537/60 w Balicach, 2008 r.

5. Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie wykopów budowlanych otworami wiertniczymi przy ul.Kawiory na dz. nr 674/1, 675 676, 2008 r.

6. Operat wodnoprawny na lokalny monitoring wód podziemnych na terenie Punktu Wyposażenia Lokomotyw w Zakładzie Transportu na terenie „ISPAT Polska Stal” S.A. w Krakowie ul. Ujastek 1, 2005 r.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Projekt robót geologicznych do dokumentacji hydrogeologicznej w związku z przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko – rozbudowa stacji paliw, dz. nr 307/3, 308/3, 310/1, 307/5 w miejscowości Dziekanowice, powiat myślenicki, 2015 r.

 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko – stacja paliw, działki nr 726/2, 727/4, 734/21 w miejscowości Pilzno, 2014 r.

 

3. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych w związku z prowadzoną rekultywacją zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi gruntów na terenie budowy hotelu Etap IBIS na działce nr 325/7, obręb 8 Śródmieście przy ul. Pawiej w Krakowie, 2009 r.

 

4. Dokumentacja geologiczna określająca warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne – Lotos, 2008 r.

 

5. Dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie Punktu Wyposażenia Lokomotyw w Zakładzie Transportu na terenie „ISPAT Polska Stal” S.A. w Krakowie ul. Ujastek 1, 2005 r.

 

INNE

1. Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych Pc1-Pc21 dla instalacji kolektorów pionowych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce nr 958/9 w Czernichowie, 2016 r.

 

2. Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych Pc1-Pc43 dla instalacji kolektorów pionowych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce nr 3099 w Rybnej, 2016 r.

  • Facebook
bottom of page